แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Highway_Star
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 452
ผู้ติดตาม: 1

แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ ตามหัวข้อเลยครับ
กำลังพยายามจะหาอ่านของบริษัทต่างประเทศดูครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
CheNz
Verified User
โพสต์: 1612
ผู้ติดตาม: 0

Re: แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

Annual Report :?:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Highway_Star
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 452
ผู้ติดตาม: 1

Re: แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

http://www.sec.or.th/view/faq.jsp?categ ... faq0000320

แบบ 56-1 และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) มีข้อมูลที่คล้ายกัน เหตุใดจึงต้องให้บริษัทจัดทำสองรายงาน ?
ตอบ:

วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานทั้งสองต่างกัน กล่าวคือ แบบ 56-1 หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียน (“บริษัท”) จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีและส่งให้ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่ง ก.ล.ต. จะนำแบบ 56-1 เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบ 56-1 เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดและเข้าใจภาพรวมของบริษัท เนื้อหาสาระของแบบ 56-1 จึงมีข้อมูลที่สำคัญของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะธุรกิจ ลักษณะรายได้ โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงาน และข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้น เหมือนเป็นข้อมูลที่ update จากหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน

ในขณะที่รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-2 เป็นรายงานที่บริษัทจัดทำขึ้นและส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

จากวัตถุประสงค์ที่ต่างกันของแบบทั้งสองข้างต้น ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแบบจึงต่างกัน โดยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) จะเป็นข้อมูลที่กระชับและเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับบริษัท เกณฑ์จึงเปิดทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดทำรายงานประจำปี โดยใช้ข้อมูลเหมือนที่เปิดเผยในแบบ 56-1 ก็ได้
ภาพประจำตัวสมาชิก
charnengi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 2395
ผู้ติดตาม: 6

Re: แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

Form 10-K
low PROFILE but HIGH PROFITS
ภาพประจำตัวสมาชิก
Highway_Star
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 452
ผู้ติดตาม: 1

Re: แบบ 56-1 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ขอบคุณครับ
โพสต์โพสต์