HENG

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

HENG

Posts by pakapong_u » Mon May 03, 2021 1:42 pm

"เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล" จะนำบริษัทเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 800.84 ล้านหุ้น

บริษัท เฮง ลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 21.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมี บล.กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน SETทั้งนี้บริษัทประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งให้บริษัท 6 ส่วนประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ, สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน, สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน, สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ,สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า"เฮงลิสซี่ง"สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนนำไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ, นำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน และนำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีกลุ่มทวีเฮง ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 64.0% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 50.5% รองลงมาได้แก่ กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น14.0% ภายหลัง IPO จะลดเหลือ 11.1%, กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ ถือหุ้น 12.4% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 9.8% และกลุ่มสินปราณีถือหุ้น 9.6% ภายหลัง IPO จะลดเหลือ 7.6%สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทมีแผนขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อทั้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายสาขาการให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมถึงนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตบริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติม เพื่อให้มีสาขารวมจำนวนทั้งสิ้น 830 สาขา ภายในปี 2566 ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 250,000 บาทต่อสาขา ซึ่ง ณ วันที่ 31 มี.ค.2564 บริษัทมีสาขาจำนวน 402 สาขาขณะที่ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 บริษัทมีมูลค่าลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 8,276.8 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อที่มีหลักประกัน 7,920.3 ล้านบาท และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 356.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95.7% และ 4.3% ชองมูลค่าลูกหนี้รวมของบริษัท ตามลำดับpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Mon May 03, 2021 1:43 pm

phpBB [video]pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Mon May 03, 2021 1:47 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=337582

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / N.A.pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed May 05, 2021 10:53 am

HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งเน้นให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลัก ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน และให้บริการสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง”
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็น 21.0% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
www.hengleasing.compakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Mon May 10, 2021 2:08 pm

เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 800.84 ล้านหุ้น เข้า SET ใช้ขยายสินเชื่อ-คืนหนี้

May 5, 2021


บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 21.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(SET) โดยมี บล.กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้อ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน (4) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (5) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และ (6) นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง” ผ่านสาขาของบริษัทฯ จำนวน 402 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค

ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัท มีมูลค่าลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 8,276.8 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) สินเชื่อที่มีหลักประกัน 7,920.3 ล้านบาท และ (2) สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 356.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95.7% และ 4.3% ของมูลค่าลูกหนี้รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ

บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย โดยมีโครงการในอนาคตที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายสาขาการให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ พัฒนาสินเชื่อและการบริการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รวมถึงนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และบริการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

บริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อให้มีสาขารวมจำนวนทั้งสิ้น 830 สาขา ภายในปี 66 ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 250,000 บาทต่อสาขา โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการขยายสาขาจะมาจากเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ วงเงินกู้ระยะสั้น และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

2. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท โดยมีแผนจะพัฒนา Software และ Mobile Application สำหรับการให้บริการสินเชื่อของบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,810,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,810,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,009,162,700 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,009,162,700 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO แล้วบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 64% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 50.5%, กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 14% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 11.1%, กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ ถือหุ้น 12.4% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 9.8% และกลุ่มสินปราณี ถือหุ้น 9.6% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 7.6%

ผลประกอบการปี 61-63 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นรายได้หลักอยู่ที่ 1,238.8 ล้านบาท, 1,556.2 ล้านบาท และ 1,401.1 ล้านบาทตามลำดับ และรายได้รวม 1,406.9 ล้านบาท ,1,743.4 ล้านบาท และ 1,590.0 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ เท่ากับ 151.8 ล้านบาท 188.7 ล้านบาท และ 318.1 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.8%, 10.8% และ 20% ตามลำดับ อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 44.7% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed Aug 18, 2021 12:34 pm

phpBB [video]


HENG Meet the press VDO 17 สค 64pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed Aug 18, 2021 12:36 pm

HENG ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้โต 8% คาดปี 65-66 โตเฉลี่ย 25% แตะ 1.3 หมื่นลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 17, 2021 12:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโต 8% และในปี 65-66 ตั้งเป้าเติบโตเฉลี่ย 25% เพื่อผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทภายในปี 66 จากสิ้นปี 63 อยู่ที่ 7,700 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเป็น 830 สาขา โดยหวังให้ครอบคุลมในแต่ละภูมิภาคของประเทศมากขึ้น


HENG ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 21.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ ?เฮงลิสซิ่ง? ที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ปัจจุบันมีสาขากระจายอยู่ใน 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HENG กล่าวว่า บริษัทมีทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยสินเชื่อที่มีหลักประกัน ประกอบด้วย 1.สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อรถมือสอง 2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกัน และ3. สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน

ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ประกอบด้วย 1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และ2.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำจำนวน 6 บริษัท ครอบคลุม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น "เราจะนำเงินลงทุนขยายสาขามาจากเงินระดมทุน และคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละเซกเม้นที่บริษัทดำเนินการ โดยแผนการจากนี้ คือ ยกระดับการให้บริการสินเชื่อในทุกมิติ เช่น การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงและบริหารคุณภาพลูกหนี้, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น และเราจะเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการเปิดสาขาให้ครบ 830 สาขา ภายในปี 66 และพัฒนา Software และ Mobile Application ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการให้บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น"นางสุธารทิพย์ กล่าวpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed Aug 18, 2021 12:37 pm

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล โชว์ศักยภาพผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ชูความเชี่ยวชาญในธุรกิจและทีมพนักงานท้องถิ่นที่เข้าใจความต้องการลูกค้า

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday August 17, 2021 14:28 —ThaiPR.net'บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล' โชว์ศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ด้วยทีมงานผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเข้าใจลูกค้า บริการด้วยความจริงใจ เข้าใจ พร้อมทั้งเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง เปิดแผนมุ่งขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริการที่หลากหลาย ขยายพอร์ตลูกหนี้สินเชื่ออย่างยั่งยืน โดยขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมทั้งพัฒนา Software และ Mobile Application ต่างๆ สำหรับการให้บริการสินเชื่อ เพื่อรองรับการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยตั้งเป้าปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาท และสาขาเป็น 830 สาขา มุ่งสู่หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ 'เฮงลิสซิ่ง' ที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันที่แตกต่างกันมากกว่า 20 ปี โดยการรวมตัวกัน จึงสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในภาคเหนือ ความสามารถ และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ตรงใจลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินแก่คนท้องถิ่น ด้วยความจริงใจ เข้าใจ ด้วยทีมพนักงานของ 'เฮงลิสซิ่ง' ที่เป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจภาษาถิ่น วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต มีความคุ้นเคย เข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการสินเชื่อของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น และช่วยสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยหลักการให้บริการที่เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ทำให้แบรนด์ 'เฮงลิสซิ่ง' ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าตลอดมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และส่งต่อลูกค้าให้แก่สาขาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ใน 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันการให้บริการสินเชื่อให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น ๆ รวมถึงให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ทำให้สินค้าและบริการของ 'เฮงลิสซิ่ง' สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร


"เรามีทีมผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรคนท้องถิ่นที่เข้าใจลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นทุนหมุนเวียน โดยทีมพนักงานจะลงพื้นที่เข้าพูดคุยให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ด้วยความเป็นมิตร จริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของ เฮงลิสซิ่ง มาโดยตลอด" นายวิชัย กล่าว

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ 'ผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น' เพื่อก้าวสู่ผู้นำธุรกิจให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยสินเชื่อที่มีหลักประกันประกอบด้วย (1) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อรถมือสอง (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกัน และ (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน

ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ประกอบด้วย (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หมายถึง สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้สม่ำเสมอ มีเอกสารรับรองรายได้ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท เป็นต้น (2) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้หรือไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีหลักฐานและสถานที่ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำจำนวน 6 บริษัท ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนยกระดับการให้บริการสินเชื่อในทุกมิติ ตั้งแต่ การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงและบริหารคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการเปิดสาขาให้ครบ 830 สาขา ภายในปี 2566 และพัฒนา Software และ Mobile Application ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการให้บริการของ 'เฮงลิสซิ่ง' ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"เราไม่หยุดยั้งพัฒนาบุคลากรสาขาเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพราะเชื่อว่าพนักงานเป็นหัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมความต้องการสินเชื่อของลูกค้าและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง เพื่อผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทภายในปี 2566 ได้ตามแผนที่วางไว้" นางสุธารทิพย์ กล่าวpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed Aug 18, 2021 1:22 pm

เฮงลิสซิ่งเปิดเกมธุรกิจสินเชื่อ เป้าหมายปั้นพอร์ต1.3หมื่นล.

เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล โชว์ศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ง เปิดแผนขยายสินเชื่อ เพิ่มสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการยตั้งเป้าปี 2566พอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาท และสาขาเป็น 830 สาขา มุ่งสู่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มนายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันที่แตกต่างกันมากกว่า 20 ปี โดยการรวมตัวกัน จึงสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในภาคเหนือ ความสามารถ และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ตรงใจลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทฯ ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และส่งต่อลูกค้าให้แก่สาขาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ใน 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันการให้บริการสินเชื่อให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น ๆ รวมถึงให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ทำให้สินค้าและบริการของ ‘เฮงลิสซิ่ง’ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรนางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทภายในปี 2566 ผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยสินเชื่อที่มีหลักประกันประกอบด้วย (1) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อรถมือสอง (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกัน และ (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกันส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ประกอบด้วย (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หมายถึง สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้สม่ำเสมอ มีเอกสารรับรองรายได้ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท เป็นต้น (2) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้หรือไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีหลักฐานและสถานที่ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ชัดเจนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำจำนวน 6 บริษัท ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนยกระดับการให้บริการสินเชื่อในทุกมิติ ตั้งแต่ การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงและบริหารคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการเปิดสาขาให้ครบ 830 สาขา ภายในปี 2566 และพัฒนา Software และ Mobile Application ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการให้บริการของ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Tue Aug 31, 2021 10:33 am

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ตอกย้ำความเชี่ยวชาญธุรกิจที่เข้าใจความต้องการลูกค้า
ชูผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

‘บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ เตรียมพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายขีดความสามารถการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าแต่ละท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ‘ใครๆ ก็กู้ได้’ ย้ำจุดแข็งทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจลูกค้า พร้อมผนึกเครือข่ายพันธมิตรสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ผ่านแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าและมุ่งขยายสาขา ควบคู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ตั้งเป้าปี 2566 ดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. นับ 1 แบบไฟลิ่ง เป็นที่เรียบร้อย

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิซซิ่ง’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมรุกขยายธุรกิจสินเชื่อภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น’ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ครอบคลุมทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ได้แก่ (1) สินเชื่อเช่าซื้อ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน (4) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (5) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ 6 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น

บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านทีมผู้บริหารที่มาจาก 4 กลุ่มผู้ประกอบการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อมากว่า 20 ปี และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในภาคเหนือ พร้อมทีมพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งมีความเข้าใจลูกค้า สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แนวคิด ‘ใคร ๆ ก็กู้ได้’ ด้วยหลักความเข้าใจ เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ HENG ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และแนะนำลูกค้าให้แก่สาขาในแต่ละพื้นที่กระจายอยู่ 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ถือเป็นแต้มต่อด้านการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันของบริษัทฯ รวมถึงยังสามารถนำเสนอบริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบวงจรอีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HENG กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนงานมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้หลากหลายและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ด้วยการขยายสาขาไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ HENG มีรากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งในภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 830 สาขา ภายในปี 2566 จาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ที่มีจำนวน 451 สาขา และมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และโมบาย แอปพลิเคชัน ควบคู่พัฒนามาตรฐานบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการ รองรับแผนขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2561-2563 บริษัทฯ ขยายพอร์ตสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง จาก 7,349 ล้านบาท เพิ่มเป็น 7,534 ล้านบาท และ 7,733 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 2.6 ต่อปี มีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 ล้านบาทและ 1,450 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ยหลักมาจากสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนสำคัญคือสินเชื่อเช่าซื้อ ทำรายได้อยู่ที่ร้อยละ 64.0 ร้อยละ 76.7 และร้อยละ 65.0 ของรายได้ทั้งหมด สะท้อนถึงเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับความตั้งใจในการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2561-2563 อยู่ที่ 151.8 ล้านบาท 188.7 ล้านบาท และ 318.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 44.6 ต่อปี

ส่วนผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 7,802 ล้านบาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ย 686.1 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันยังคงเป็นพอร์ตหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของรายได้รวม และสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเป็นรายได้หลักเช่นเดิม คิดเป็นร้อยละ 52.9 ทั้งนี้ได้มีการตั้งสำรองลูกหนี้สินเชื่อส่วนเพิ่ม (Management Overlay) เพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโควิท-19 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 109.1 ล้านบาท

ด้าน นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ยื่นแบบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย HENG จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรองรับแผนขยายสาขาและการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้แก่สถาบันการเงินpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Tue Aug 31, 2021 8:41 pm

"เฮงลิสซิ่งฯ"เตรียมนำหุ้นเข้า SET หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว


"เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล" เตรียมพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว โดยการเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย พร้อมตั้งเป้าปี 2566 ดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือลภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิซซิ่ง’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมรุกขยายธุรกิจสินเชื่อภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น’ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ครอบคลุมทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ได้แก่

(1) สินเชื่อเช่าซื้อ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน (4) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (5) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ 6 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น

บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านทีมผู้บริหารที่มาจาก 4 กลุ่มผู้ประกอบการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อมากว่า 20 ปี และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในภาคเหนือ พร้อมทีมพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งมีความเข้าใจลูกค้า สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แนวคิด ‘ใคร ๆ ก็กู้ได้’ ด้วยหลักความเข้าใจ เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตอบสนองความต้องการได้

อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ HENG ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์และแนะนำลูกค้าให้แก่สาขาในแต่ละพื้นที่กระจายอยู่ 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ถือเป็นแต้มต่อด้านการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันของบริษัทฯ รวมถึงยังสามารถนำเสนอบริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบวงจรอีกด้วย

**วางเป้าพอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 14,800 ลบ.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HENG กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนงานมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้หลากหลายและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ด้วยการขยายสาขาไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ HENG มีรากฐานธุรกิจที่เข้มแข็งในภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 830 สาขา ภายในปี 2566 จาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ที่มีจำนวน 451 สาขา และมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และโมบาย แอปพลิเคชัน ควบคู่พัฒนามาตรฐานบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการ รองรับแผนขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2561-2563 บริษัทฯ ขยายพอร์ตสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง จาก 7,349 ล้านบาท เพิ่มเป็น 7,534 ล้านบาท และ 7,733 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 2.6 ต่อปี มีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 ล้านบาทและ 1,450 ล้านบาท

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ยหลักมาจากสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนสำคัญคือสินเชื่อเช่าซื้อ ทำรายได้อยู่ที่ร้อยละ 64.0 ร้อยละ 76.7 และร้อยละ 65.0 ของรายได้ทั้งหมด สะท้อนถึงเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับความตั้งใจในการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2561-2563 อยู่ที่ 151.8 ล้านบาท 188.7 ล้านบาท และ 318.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 44.6 ต่อปี

ส่วนผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 7,802 ล้านบาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ย 686.1 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันยังคงเป็นพอร์ตหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของรายได้รวม และสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเป็นรายได้หลักเช่นเดิม คิดเป็นร้อยละ 52.9 ทั้งนี้ได้มีการตั้งสำรองลูกหนี้สินเชื่อส่วนเพิ่ม (Management Overlay) เพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโควิท-19 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 109.1 ล้านบาท

ด้าน นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ยื่นแบบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย HENG จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรองรับแผนขยายสาขาและการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้แก่สถาบันการเงินpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41349
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: HENG

Posts by pakapong_u » Wed Sep 15, 2021 2:17 pm

phpBB [video]


เปิดเส้นทาง สู่พอร์ตสินเชื่อหมื่นล้านของ เฮงลิสซิ่ง

ลงทุนแมนสัมภาษณ์พิเศษ คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)Post Reply