INETREIT

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

INETREIT

Posts by pakapong_u » Mon Jul 12, 2021 5:46 pm

INET เปิดตัวรีท 'INETREIT' ลงทุนเฟสแรก4.3 พันล้าน ชูยิลด์ปีแรก8.96%
12 กรกฎาคม 2564

INET เปิดตัวทรัสต์ INETREIT ชูจุดเด่นเป็นกองทรัสต์กองแรกที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทย เข้าลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ ‘INET-IDC3 เฟส 1’ มูลค่า 4.3 พันล้าน เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เร็วนี้ และคาดเข้าเทรดส.ค.นี

นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INET Leasehold Real Estate Investment Trust (INETREIT ) เปิดเปิดเผยว่า บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้จัดตั้งทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INET Leasehold Real Estate Investment Trust (INETREIT ) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มธนาคาร, เทคโนโลยีไอที, ธุรกิจพาณิชย์ เป็นต้น

เนื่องจากศักยภาพของโครงการที่มีมาตรฐานสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ INET-IDC 1 และ INET-IDC 2 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ INETREIT มีมูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท โดยมาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 330 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ผลตอบแทนคาดหวังในปีแรกที่ 8.96% โดยปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว

โดยเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เร็วๆ นี้ ผ่าน ทาง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย หรือ 1,000บาท และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้นเดือนส.ค.นี้


กองทรัสต์ INETREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตรและอาคารห้องเครื่องพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร อาคารรับรอง (Customer Center) พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ อาคารและส่วนควบของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ตู้ Rack อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ใช้ในโครงการรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) จำนวน 492 Rack ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2588)

หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จะปล่อยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ INET เพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาการเช่า โดยค่าเช่าเป็นค่าเช่าคงที่ และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยค่าเช่าเริ่มต้นในปี 2564 เท่ากับ 30.928 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอื่นๆของ INET เพื่อรองรับแผนงานขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

จุดเด่นของกองทรัสต์ INETREIT

กองทรัสต์ INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทยเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งกองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอและจะได้รับประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และบริหารจัดการโดยบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ และตัวผู้เช่า INET เองก็มีความแข็งแกร่งจากการที่มีภาครัฐถือหุ้นอยู่ 49%

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า กองทรัสต์กองแรกที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทย เข้าลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ ‘INET-IDC3 เฟส 1’ มูลค่า 4.3 พันล้าน เพื่อรองรับอนาคตและเทรนด์ความต้องการใช้งานระบบคลาวด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 - 2563 ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 นี้ เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปี 2561 มีรายได้รวม 462.12 ล้านบาท (เดือนละ 38.51 ล้านบาท) ปี 2562 มีรายได้รวม 865.44 ล้านบาท (เดือนละ 72.12 ล้านบาท) และ 1,123.20 ล้านบาท (เดือนละ 93.60 ล้านบาท)

นางจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกในราคาลงทุนไม่เกิน 4,300 ล้านบาท โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ราคา 4,298-4,496 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม

INET เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ธุรกิจให้บริการคลาวด์ โซลูชันส์ (Cloud Solutions) แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (INET Data Center) หรือโครงการ INET-IDC 3 แห่ง ประกอบด้วย INET-IDC1 ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ INET-IDC2 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และ INET-IDC3 จังหวัดสระบุรี

2.ธุรกิจบริการเชื่อมอินเทอร์เน็ต (Internet Access) เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด

3.บริการ Co – Location โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานหรือภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการ INET Data Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตอบสนองความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนในระบบคลาวด์เอง

โดยโครงการ INET-IDC 3 จังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งล่าสุดของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัยระดับโลก มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับรางวัล Data Center Service Vendor of the Year 2013 จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการเฟส 1 ในเดือนมีนาคม 2560 และเฟส 2 (บางส่วน) รวมถึงมีแผนขยายการลงทุนในโครงการ INET-IDC 3 เฟส 2 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากผลสำรวจธุรกิจให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยจาก IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker ปี 2020(ปี 2563) INET มีส่วนแบ่งตลาด 14.8% เป็นอันดับหนึ่งในจำนวนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้บริการคลาวด์ในไทย สะท้อนถึงศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำในประเทศpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Mon Jul 12, 2021 5:51 pm

INETREIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
สินทรัพย์ลงทุน
ลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย
(Substation) รวมถึงอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโครงการ

INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร Substation
ประเภทของทรัสต์ กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุ และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สถานะ
Approved

จำนวนหน่วยทรัสต์ n/a
ระยะเวลาเสนอขาย
n/a

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
n/a

วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บ.ย่อยของ INET 99.997%)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
n/a

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัดpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Mon Jul 12, 2021 5:53 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=316205

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 30/11/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 01/04/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 09/07/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด / นางสาว จิรยง อนุมานราชธนpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Mon Jul 12, 2021 5:53 pm

INET เปิดตัวกองรีท ลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ ‘INET-IDC3 เฟส 1’

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) เข้าลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ ‘INET-IDC3 เฟส 1’ มูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท ชูจุดเด่นเป็นกองทรัสต์กองแรกที่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทย เพื่อรองรับอนาคตและเทรนด์ความต้องการใช้งานระบบคลาวด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เร็วๆ นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้นเดือนสิงหาคมนี้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่1.ธุรกิจให้บริการคลาวด์ โซลูชันส์ (Cloud Solutions) แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (INET Data Center) หรือโครงการ INET-IDC 3 แห่ง ประกอบด้วย INET-IDC1 ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ INET-IDC2 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และ INET-IDC3 จังหวัดสระบุรี2.ธุรกิจบริการเชื่อมอินเทอร์เน็ต (Internet Access) เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด3.บริการ Co –Location โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานหรือภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการ INET Data Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตอบสนองความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนในระบบคลาวด์เอง โดยโครงการ INET-IDC 3 จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งล่าสุดของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัยระดับโลก มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับรางวัล Data Center Service Vendor of the Year 2013 จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการเฟส 1 ในเดือนมีนาคม 2560 และเฟส 2 (บางส่วน) รวมถึงมีแผนขยายการลงทุนในโครงการ INET-IDC 3 เฟส 2 3 และ 4 อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จากผลสำรวจธุรกิจให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยจาก IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker ปี 2020 (ปี 2563) INET มีส่วนแบ่งตลาด 14.8% เป็นอันดับหนึ่งในจำนวนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้บริการคลาวด์ในไทย สะท้อนถึงศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำในประเทศนายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INET Leasehold Real Estate Investment Trust (INETREIT) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มธนาคาร, เทคโนโลยีไอที, ธุรกิจพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากศักยภาพของโครงการที่มีมาตรฐานสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวก


ครบวงจร 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ INET-IDC 1 และ INET-IDC 2 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยผลการดำเนินงานปี 2561 - 2563 ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 นี้ เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปี 2561 มีรายได้รวม 462.12 ล้านบาท (เดือนละ 38.51 ล้านบาท) ปี 2562 มีรายได้รวม 865.44 ล้านบาท (เดือนละ 72.12 ล้านบาท) และ 1,123.20 ล้านบาท (เดือนละ 93.60 ล้านบาท)นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า INETREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตรและอาคารห้องเครื่องพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร อาคารรับรอง (Customer Center) พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ อาคารและส่วนควบของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ตู้ Rack อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ใช้ในโครงการรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) จำนวน 492 Rack ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2588)หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จะปล่อยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ INET เพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาการเช่า โดยค่าเช่าเป็นค่าเช่าคงที่ และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยค่าเช่าเริ่มต้นในปี 2564 เท่ากับ 30.928 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอื่นๆของ INET เพื่อรองรับแผนงานขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตนางจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกในราคาลงทุนไม่เกิน 4,300 ล้านบาท โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ราคา 4,298-4,496 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมนางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า สำหรับจุดเด่นของ INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทยเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งกองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอและจะได้รับประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และบริหารจัดการโดยบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์และตัวผู้เช่า INET เองก็มีความแข็งแกร่งจากการที่มีภาครัฐถือหุ้นอยู่ 49%การเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ INETREIT มีมูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท โดยมาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 330 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้วนายอภิชาติ เนตรจรัสแสง ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จะเปิดการขายเร็วๆ นี้ ผ่าน ทาง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย หรือ 1,000บาท ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inetreit.com หรือ www.sec.or.th เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นเป็นตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนmezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2029
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: INETREIT

Posts by mezzo » Mon Jul 12, 2021 9:49 pm

phpBB [video]mezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2029
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: INETREIT

Posts by mezzo » Mon Jul 12, 2021 9:49 pm

เมกะเทรนด์ดิจิทัล และโอกาสการลงทุนที่คุณอาจคาดไม่ถึง
INETREIT x ลงทุนแมน
แม้โควิด 19 จะเป็นตัวแปรที่ทำให้หลายอย่างหยุดชะงัก แต่กลับเป็นตัวเร่งที่ทำให้โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต การติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงการทำงานที่ปรับรูปแบบเป็น Work from Home หรือ Work from Anywhere

ข้อมูลต่าง ๆ จึงต้องสามารถเข้าถึงได้ จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ทำให้ความต้องการใช้บริการด้านระบบคลาวด์ (Cloud) และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) ของแทบทุกหน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

คาดว่าธุรกิจคลาวด์ในประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 19.40% (ปี 2561–2566) และจะมีมูลค่าสูงถึง 27 พันล้านบาท ในอีก 2 ปีข้างหน้า

แล้วบริษัทในไทย มีใครทำธุรกิจคลาวด์บ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

‘บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET’ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์และ Internet Data Center สัญชาติไทยที่ทำธุรกิจมายาวนานกว่า 26 ปี มีภาครัฐถือหุ้นในสัดส่วน 49%

โดยถือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรก ๆ ในประเทศ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย
INET มีบริการครอบคลุมตั้งแต่คลาวด์ ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม

1. บริการ Cloud Solutions ประกอบด้วย
- Infrastructure as a Service (IaaS) ให้บริการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แทนการลงทุนซื้อ server, storage
- Platform as a Service (PaaS) เปิดให้ผู้ใช้งานนำแอปพลิเคชันมาทำงานบนระบบ โดยไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- Software as a Service (SaaS) ให้บริการด้านแอปพลิเคชัน

2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด

3. บริการ Internet Data Center โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ประกอบด้วย
- บริการ Co-Location (บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์)
- บริการศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤติน้ำท่วม วิกฤติการเมือง

นอกจากนี้ INET ยังมีบริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากรโดยตรงอีกด้วย

โดยสัดส่วนรายได้กว่า 70% ของ INET มาจากการให้บริการคลาวด์ ซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น จากการ Work from home ในช่วงโควิด 19 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่บริการในรูปแบบดิจิทัล

นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริการของ INET ยังทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่มีราคาแพงได้ในขณะเดียวกัน
ปัจจุบัน INET มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ที่ให้บริการทั้งในกลุ่มธุรกิจคลาวด์และ Co-Location รวม 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ และจังหวัดสระบุรี

โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลทั้ง 3 แห่ง พัฒนาภายใต้แนวคิด Clean, Green และ Energy Saving
เน้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการออกแบบที่เชื่อมต่อระบบระหว่างทุกศูนย์อย่างสมบูรณ์ แม้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากเครือข่ายเสถียรภาพสูงในรูปแบบ Full Redundancy ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยง พร้อมการอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
ทำให้ INET-IDC ถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
และสามารถคว้ารางวัล Center Service Vendor of the Year 2013 จาก Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

ล่าสุด INET เตรียมระดมทุนโดยจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INET Leasehold Real Estate Investment Trust (INETREIT)
เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 วงเงินลงทุนรวม 4,000 – 4,500 ล้านบาท

เรียกได้ว่า INETREIT จะเป็นกองทรัสต์กองแรก ๆ ในประเทศไทย ที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในธุรกิจดิจิทัล

ซึ่งมีศักยภาพเติบโตไปกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้อย่างแท้จริง..

References
- ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ INETREIT ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.thmezzo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2029
Joined: Tue Aug 02, 2011 9:33 am

Re: INETREIT

Posts by mezzo » Mon Jul 12, 2021 9:50 pm

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 ก.ค. 64 13:22 น.
  INET ตั้งกองทรัสต์ INETREIT ชูจุดเด่นกองแรกที่ลงทุนใน Digital Infrastructure Asset ในไทย มูลค่า 4,300 ลบ. รับเทรนด์ความต้องการใช้งานระบบคลาวด์โตต่อเนื่อง คาดผลตอบแทนปีแรก 8.96% เปิดขาย 16 และ 19-23 ก.ค. เข้าซื้อขาย 9 ส.ค.นี้

  นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) เพื่อเข้าลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี มูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มธนาคาร, เทคโนโลยีไอที, ธุรกิจพาณิชย์

  เนื่องจากศักยภาพของโครงการที่มีมาตรฐานสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ INET-IDC 1 และ INET-IDC 2 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

  ผลการดำเนินงานปี 61-63 ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 นี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้รวม 462.12 ล้านบาท ,865.44 ล้านบาท และ 1,123.20 ล้านบาท ตามลำดับ

  นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า INETREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย

  ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลพื้นที่ 1,900 ตารางเมตรและอาคารห้องเครื่องพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร อาคารรับรอง พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ อาคารและส่วนควบของสถานีไฟฟ้าย่อย ตู้ Rack อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ใช้ในโครงการรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 492 Rack ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 88)

  หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จะปล่อยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ INET เพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาการเช่า โดยค่าเช่าเป็นค่าเช่าคงที่ และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยค่าเช่าเริ่มต้นในปี 2564 เท่ากับ 30.928 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอื่นๆของ INET เพื่อรองรับแผนงานขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

  จุดเด่นคือทรัพย์สินมีศักยภาพ รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ โตต่อเนื่อง ทรัพย์สินมีแนวโน้มเติบโตแน่นอน โดยจะโตไปพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยคาดผลตอบแทนปีแรก 8.96% ค่อนข้างสูงในขณะนี้

  "ทรัพย์สินโตแน่นอน ได้เปรียบในเรื่องทำเลที่ตั้ง เดินทางสะดวก อยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ไม่มีประวัติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ทรัพย์สินมีมาตรฐานระดับสากล มีรายได้สม่ำเสมอ แน่นอน และเพิ่มขึ้นปีละ 2% มี INET เป็นผู้เช่าหลัก มีความสามารถจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 24 ปี 5 เดือน"

  นางจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกในราคาลงทุนไม่เกิน 4,300 ล้านบาท โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ราคา 4,298-4,496 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม

  นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า สำหรับจุดเด่นของ INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทยเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งกองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอและจะได้รับประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และบริหารจัดการโดยบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ และตัวผู้เช่า INET เองก็มีความแข็งแกร่งจากการที่มีภาครัฐถือหุ้นอยู่ 49%

  การเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ INETREIT มีมูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท โดยมาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 330 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว

  นายอภิชาติ เนตรจรัสแสง ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า คาดเสนอขายหน่วยได้ในวันที่ 16 และ 19-23 ก.ค.นี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท และน่าจะจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในวันที่ 9 ส.ค.นี้

  โดยเปิดขายทาง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย หรือ 1,000บาท ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inetreit.com หรือ www.sec.or.th เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นเป็นตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Wed Jul 14, 2021 5:22 pm

INETREIT ลงทุนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์กองแรกในไทย เข้าตลาดหุ้นต้น ส.ค.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - 16:04 น.

“บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย” หรือ INET เปิดตัวกองรีท “INETREIT” เข้าลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ โครงการ ‘INET-IDC3 เฟส 1’ มูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท ชูจุดเด่นกองแรกที่ลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทย รับเทรนด์ความต้องการใช้งานระบบคลาวด์โตต่อเนื่อง เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เร็วๆ นี้ คาดเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้น ต้น ส.ค.นี้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ธุรกิจให้บริการคลาวด์ โซลูชันส์ (Cloud Solutions) แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (INET Data Center) หรือโครงการ INET-IDC 3 แห่ง ประกอบด้วย INET-IDC1 ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ INET-IDC2 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และ INET-IDC3 จังหวัดสระบุรี

2.ธุรกิจบริการเชื่อมอินเทอร์เน็ต (Internet Access) เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด

3.บริการ Co – Location โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานหรือภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการ INET Data Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตอบสนองความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนในระบบคลาวด์เอง


โดยโครงการ INET-IDC 3 จังหวัดสระบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งล่าสุดของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัยระดับโลก มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับรางวัล Data Center Service Vendor of the Year 2013 จากบริษัท Frost & Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการเฟส 1 ในเดือนมีนาคม 2560 และเฟส 2 (บางส่วน) รวมถึงมีแผนขยายการลงทุนในโครงการ INET-IDC 3 เฟส 2 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากผลสำรวจธุรกิจให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยจาก IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker ปี 2563 ทาง INET มีส่วนแบ่งตลาด 14.8% เป็นอันดับหนึ่งในจำนวนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้บริการคลาวด์ในไทย สะท้อนถึงศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำในประเทศ

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ INET กล่าวว่า บริษัทได้จัดตั้งทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INET Leasehold Real Estate Investment Trust (INETREIT) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มธนาคาร, เทคโนโลยีไอที, ธุรกิจพาณิชย์ เป็นต้น เนื่องจากศักยภาพของโครงการที่มีมาตรฐานสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ INET-IDC 1 และ INET-IDC 2 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

โดยผลการดำเนินงานปี 2561 – 2563 ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 นี้ เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปี 2561 มีรายได้รวม 462.12 ล้านบาท (เดือนละ 38.51 ล้านบาท) ปี 2562 มีรายได้รวม 865.44 ล้านบาท (เดือนละ 72.12 ล้านบาท) และ 1,123.20 ล้านบาท (เดือนละ 93.60 ล้านบาท)

นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า INETREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ประกอบด้วย

การลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตรและอาคารห้องเครื่องพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร อาคารรับรอง (Customer Center) พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ อาคารและส่วนควบของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ตู้ Rack อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ใช้ในโครงการรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) จำนวน 492 Rack ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี 5 เดือน (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2588)
หลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จะปล่อยเช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ INET เพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาการเช่า โดยค่าเช่าเป็นค่าเช่าคงที่ และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยค่าเช่าเริ่มต้นในปี 2564 เท่ากับ 30.928 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอื่นๆของ INET เพื่อรองรับแผนงานขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

นางจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกในราคาลงทุนไม่เกิน 4,300 ล้านบาท โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ราคา 4,298-4,496 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม

นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า สำหรับจุดเด่นของ INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่เข้าลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในไทยเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งกองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงและสม่ำเสมอและจะได้รับประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และบริหารจัดการโดยบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ และตัวผู้เช่า INET เองก็มีความแข็งแกร่งจากการที่มีภาครัฐถือหุ้นอยู่ 49%

การเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ INETREIT มีมูลค่ารวม 4,300 ล้านบาท โดยมาจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 330 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว

นายอภิชาติ เนตรจรัสแสง ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จะเปิดการขายหน่วยทรัสต์เร็วๆ นี้ ผ่านทางธนาคารกสิกรไทย, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย หรือ 1,000บาท ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inetreit.com หรือ www.sec.or.th เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นเป็นตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 12:49 pm

phpBB [video]


INETREIT ลงทุนในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ในอดีต..การเข้ามาของ Internet
ทำให้โลกของการสื่อสาร..ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นอย่างมาก
เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก..ได้อย่างง่ายดาย
และปัจจุบัน ‘อินเทอร์เน็ต’.. ก็ถูกยกให้เป็น “Mega Trend” ที่จะส่งผลมากต่อการพัฒนาธุรกิจในทุกๆ ด้าน

และจากที่โลก.. ก้าวสู่สังคมยุคออนไลน์มากขึ้น
รูปแบบการบริการผ่าน‘อินเทอร์เน็ต’จึงมีความสำคัญมาก
CLOUD จึงเริ่มเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ การเก็บข้อมูล และการประมวลผล ฯลฯ
ช่วยปลดล๊อก !! โลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ไร้ขีดจำกัด... สะดวก และง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

CLOUD เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด
วันนี้ .. เราสามารถลงทุนในกองทรัสต์กองแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการด้าน CLOUD แบบครบวงจร
ผ่าน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT

เทคโนโลยี CLOUD มีความน่าสนใจลงทุนมากแค่ไหน และอะไรคือปัจจัยการเติบโต
รับชมได้ในคลิปนี้…..pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 1:32 pm

phpBB [video]pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 1:47 pm

phpBB [video]

แบไต๋ INET ผู้ให้บริการ Cloud และอินเทอร์เน็ตของไทยที่มาตรฐานสากล!

ถ้าพูดถึงผู้ให้บริการ Cloud หลายคนคงจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผู้ให้บริการมักจะอยู่ต่างประเทศ แต่ในยุค Internet of Things แบบนี้ เราจะพาทุกคนไปแบไต๋ INET ผู้ให้บริการ Cloud และอินเทอร์เน็ตของไทยกัน!pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 1:50 pm

INETREIT : เข้าเทรด 9 สิงหาคม นี้

phpBB [video]pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 1:50 pm

phpBB [video]


ธุรกิจ Cloud โอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอกับ INETREITpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40615
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: INETREIT

Posts by pakapong_u » Thu Jul 22, 2021 1:57 pm

phpBB [video]


รู้จัก INET ผู้ช่วยด้านไอทีสำหรับองค์กรสู่ Digital Transformation

คนเปลี่ยน ธุรกิจล้า เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยพาธุรกิจรอดได้อย่างไร?

INET ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ ได้แชร์มุมมอง ประสบการณ์ และเทรนด์ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาส และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล กับคุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยPost Reply