JR

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

JR

Posts by pakapong_u » Sat May 16, 2020 11:24 pm

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้า SET

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/วิลาวัลย์ โทร.02-2535000 อีเมล์: wilawan@infoquest.co.th--
"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้"ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 100 ล้านหุ้น เข้า SET ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 11, 2020 09:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ (JR) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 92 ล้านหุ้น และอีก 8 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯมีความประสงค์จะขอเข้าเจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้

บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจภายใต้แผนงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากแผนแม่บทโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551-2565 รวมทั้งแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งการดำเนินโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการประสานกับหลายหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการและลดปัญหาการจราจร เช่น งานด้านสายเคเบิ้ลสื่อสาร โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น จากการที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรทั้งงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับงานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า งานรื้อย้ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงานออกแบบ พร้อมทั้งงานย้ายสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

ผลดำเนินงานของบริษัทฯในปี 62 มีสินทรัพย์รวม 835.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 526.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 309.12 ล้านบาท รายได้รวม 848.90 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 772.66 ล้านบาท กำไรสุทธิ 60.75 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 967.30 ล้านบาทในปี 60 จำนวน 934.17 ล้านบาทในปี 61 และ จำนวน 848.90 ล้านบาทในปี 62 รายได้หลักประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการ และรายได้จากการขาย โดย (1) รายได้จากการบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา โดยในปี 60-62 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 597.75 ล้านบาท 825.23 ล้านบาท และ 540.92 ล้านบาทตามลำดับ ปี 60-62 รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้ามีจำนวน 410.88 ล้านบาท 200.90 ล้านบาท และ 250.05 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวน 157.57 ล้านบาท 603.00 ล้านบาท และ 281.99 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงมีจำนวน 29.29 ล้านบาท 21.33 ล้านบาท และ 8.87 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและให้บริการเป็นจำนวน 349.32 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.88 ในปี 60 จำนวน 98.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.64 ในปี 61 และจำนวน 305.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.09 ในปี 62 ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้อื่นเช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้ค่าขายซาก รายได้คืนค่าปรับ เป็นต้น โดยในปี 60-62 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 20.54 ล้านบาท จำนวน 10.69 ล้านบาท และจำนวน 2.51 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 60-62 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 41.25 ล้านบาท, 82.93 ล้านบาท และ 60.75 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 61 รายได้ของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 3.45 จากปี 60 แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.95 เป็นร้อยละ 17.99 ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมค่อนข้างคงที่ ส่งผลทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น สำหรับปี 62 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 9.13 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 17.49 รวมทั้งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 8.88 เป็นร้อยละ 7.16

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 1 เม.ย.63 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มวิวัฒน์เจษฎาวุฒิ นำโดย นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ถือหุ้น 84,695,700 หุ้น คิดเป็น 30.25% หลังเสนอขาย IPO จะถือหุ้น 22.29%, นางปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ถือหุ้น 42,073,609 หุ้น คิดเป็น 15.03% หลังเสนอขาย IPO จะถือหุ้น 11.07%, นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ถือหุ้น 36,785,979 หุ้น คิดเป็น 13.14% หลังเสนอขาย IPO จะถือหุ้น 9.68%

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Sat May 16, 2020 11:26 pm

JR: บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.32% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 92,000,000 หุ้น
(2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 8,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Filing
www.jrw.co.thpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Sat May 16, 2020 11:26 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=296049

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / นางสาว สมลักษณ์ เธียรพจน์pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Thu Oct 01, 2020 1:00 am

“เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้” เตรียมไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เข้า SET ปีนี้

30/09/2020 15:12Exclusive News, JR

”เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้” เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 63 ระดมทุน เพื่อขยายฐานทุน และยกระดับเป็นผู้นำธุรกิจวิศวกรรมวางระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของทุนชำระแล้ว และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 2563

“จุดเด่นของ JR คือเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ JR สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ของประเทศ

นอกจากนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2 บริษัทฯ ยังมีงานในมือที่ลงนามในสัญญาแล้ว (Backlog) อยู่ประมาณ 6,400 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู ส่งผลให้รายได้ของ JR จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแน่นอนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ โดยการบริหารงานด้วยความระมัดระวังทำให้ JR มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing D/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 0.2 เท่า มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560 ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน”นายสมภพ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) เปิดเผยว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถรับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมธุรกิจวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี

“JR เป็นบริษัทฯที่มีศักยภาพ และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจภายใต้แผนงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากแผนแม่บทโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551-2565 รวมทั้งแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน จากการที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรทั้งงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับงานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะทำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขยายขอบเขตงานให้หลากหลายสนับสนุนการเติบโตในอนาคต” นายจรัญกล่าว

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม 967.60 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่ 934.17 ล้านบาท ปี 2562 อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 464.78 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 41.25 ล้านบาท 82.93 ล้านบาท 60.75 ล้านบาท และ 29.93 ล้านบาท ตามลำดับpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Thu Oct 01, 2020 1:23 am

`เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ(JR)`เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น-เทรด SET ปีนี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ย. 63 12:37 น.
  "เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ(JR)"เตรียมขายไอพีโอ 200ล้านหุ้น-เข้า SET คาดเสนอขายพ.ย.-ธ.ค. เข้าเทรดทันปีนี้ หวังขยายฐานทุน เดินสายโรดโชว์ทั้ง กทม.- หาดใหญ่ -เชียงใหม่ ตลอดเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ อวด Backlog แล้ว 6.4 พันลบ. รับรู้ปีนี้ 547 ลบ.

   นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึษทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว

   โดยบริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของทุนชำระแล้ว สำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปและสถาบัน 184 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 16 ล้านหุ้น

   ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

   โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นIPO ได้ในช่วงพ.ย.ถึงต้นธ.ค.นี้ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 63 ซึ่งคาดว่าจะเข้าเสนอขายในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ทั้งนี้คาดว่าจะเดินสายโรดโชว์กลุ่มสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปที่กรุงเทพฯ , สงขลา(หาดใหญ่), เชียงใหม่ ในช่วงต.ค.-พ.ย.นี้

   ทั้งนี้สิ้นไตรมาส 2/63 บริษัทมีงานในมือที่ลงนามในสัญญาแล้ว (Backlog) อยู่ประมาณ 6,400 ล้านบาท รับรู้ปีนี้ 547 ล้านบาท และที่เหลือทยอยรับรู้ในปี64-66 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู หนุนรายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแน่นอนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนในช่วงที่เหลือปีนี้บริษัทเตรียมเข้าประมูลงานอีก 500-800 ล้านบาท

   สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 60 บริษัทมีรายได้รวม 967.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 41.25 ล้านบาท ,ปี 61 รายได้อยู่ที่ 934.17 ล้านบาท กำไรสุทธิ 82.92 ล้านบาท , ปี 62 รายได้อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท กำไรสุทธิ 60.75 และงวด 6 เดือนแรกปี 63 รายได้อยู่ที่ 464.78 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 29.93 ล้านบาท

   ทางด้านอัตรส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Interest Bearing D/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำประมาณ 0.2 เท่า มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 60

   " เป็นหุ้นที่เราให้ 5 ดาว เพราะเป็นหุ้นที่กำลังเติบโต หลังจากมี Backlogแล้ว 6.4 พันลบ. ซึ่งส่วนใหญ่รับรู้ในช่วงปี 64-65 " นายสมภพกล่าว

   ด้านนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถรับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมธุรกิจวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในกรบริหารงานและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี

   โดย JR เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจภายใต้แผนงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจจากแผนแม่บทโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 51-65 รวมทั้งแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน จากการที่บริษัทพร้อมให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรทั้งงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ส่งผลทำให้บริษัทได้รับงานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้มีโอกาสขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขยายขอบเขตงานให้หลากหลายสนับสนุนการเติบโตในอนาคตpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Thu Oct 01, 2020 8:34 am

`เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ`จ่อเข้าเทรด SET ช่วงเดือนพ.ย.นี้

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้" เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหุ้น SET ภายในช่วงเดือนพ.ย.นี้ หวังนำเงินระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-ขยายกิจการ ฟากผู้บริหาร มั่นใจผลงานโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

`เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ`จ่อเข้าเทรด SET ช่วงเดือนพ.ย.นี้
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึษทางการเงิน (FA) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JR เสนอขายและเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในช่วงเดือน พ.ย.2563 หลังจากที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอและตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติการเข้าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวย่อว่า JR และถูกจัดให้อยู่ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของทุนชำระแล้ว สำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปและสถาบัน 184 ล้านหุ้น และกรรมการ,ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจำนวน 16 ล้านหุ้น โดยคาดว่าจะเดินสายให้ข้อมูล (โรดโชว์) กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ,สงขลา(หาดใหญ่), เชียงใหม่ ในช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.นี้

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท,ใช้ขยายกิจการหรือรองรับการเข้าประมูลงานโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต อย่างไรก็ตามมองว่าฐานะการเงิของบริษัท JR ค่อนข้างแข็งแกร่ง เพราะมีกระแสเงินสดปัจจุบันกว่า 400 ล้านบาทและภาระหนี้ต่ำมาก ขณะที่ด้านอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Interest Bearing D/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำประมาณ 0.2 เท่ามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) หรือ JR กล่าวว่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 บริษัทมีงานในมือที่ลงนามในสัญญาแล้ว (Backlog) อยู่ประมาณ 6,400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า (ปี2563-2566) โดยในส่วนของช่วงครึ่งปีหลังบริษัทคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จาก Backlog เข้ามาราว 547 ล้านบาท และทยอยรับรู้ในปี2564-2665 อีกประมาณปีละ 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและทำจุดสูงสุด (นิวไฮ) ต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีจากนี้ จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้เกือบแตะ 1,000 ล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 967.60 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 41.25 ล้านบาท ,ปี 2561 ,uรายได้อยู่ที่ 934.17 ล้านบาท กำไรสุทธิ 82.92 ล้านบาท , ปี 2562 รายได้อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท กำไรสุทธิ 60.75 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 รายได้อยู่ที่ 464.78 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 29.93 ล้านบาท ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ส่วนในช่วงที่เหลือปีนี้บริษัทเตรียมเข้าประมูลงานอีก 500-800 ล้านบาท

"การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถรับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมธุรกิจวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในกรบริหารงานและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี"pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Tue Oct 20, 2020 9:07 am

`เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้(JR)`โรดโชว์ขาย IPO 200 ล้านหุ้น เข้า SET

  'เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้(JR)' ควง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เดินสายโรดโชว์ขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ก่อนเข้า SET ภายในปี 63

  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนที่จะนำเสนอข้อมูลของ JR ให้กับนักลงทุนที่หาดใหญ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถัดมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม และปิดท้ายที่กรุงเทพวันที่16 พฤศจิกายนนี้

  ขณะเดียวกันมีแผนจะนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนประเภทสถาบัน ช่วงปลายเดือน ต.ค.-ต้นเดือน พ.ย. นี้ซึ่งการโรดโชว์ดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนทุกประเภทได้ทำความรู้จัก และสร้างความเข้าใจลักษณะของการดำเนินธุรกิจของ JR มากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต และความสามารถในการเติบโต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก่อนทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของทุนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 2563 นี้

  "ความน่าสนใจของ JR คือเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 26 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าภาครัฐและลูกค้าเอกชน รวมถึงผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ของประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ JR ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมี Backlog ที่รอรับรู้รายได้กว่า 6,000 ล้านบาท จึงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคง น่าจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน " นายสมภพกล่าว

  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า การโรดโชว์ในครั้งนี้จะช่วยทำให้นักลงทุนได้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งการให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร รวมถึง ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการบำรุงรักษา สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว เนื่องจากภาครัฐและเอกชน ยังคงให้ความสำคัญในการขยายโครงการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าระดมทุน เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(SET) โดยเตรียมจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนและขยายฐานทุน เพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ในอนาคต

  ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้อยู่ที่ 6,386.63 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม สนับสนุนผลประกอบการให้เติบโตก้าวได้อย่างก้าวกระโดด

  สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม 967.60 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่ 934.17 ล้านบาท ปี 2562 อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 464.78 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 41.25 ล้านบาท 82.93 ล้านบาท 60.75 ล้านบาท และ 29.93 ล้านบาท ตามลำดับ

  "การระดมทุนใน SET จะทำให้บริษัทฯมีความสามารถในการขยายธุรกิจมากขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีโอกาสเพิ่มพันธมิตรใหม่ สนับสนุนการเติบโต พร้อมกับยกระดับการเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีมาตรฐานเดียวกับบริษัทต่างประเทศอีกด้วย" นายจรัญ กล่าวpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Tue Oct 27, 2020 11:28 am

ส่องหุ้นใหม่ JR มุมมอง 2 โบรกเกอร์ "เอเชียพลัส-โนมูระ พัฒนสิน"

ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.เอเชียพลัส และบล.โนมูระ พัฒนสิน ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) โดยให้ราคาพื้นฐานของปี 2564 เท่ากันที่ 7.40 บาทต่อหุ้น และจากการที่บริษัทเป็นผู้รับเหมาเชี่ยวชาญทั้งงานไฟฟ้า และไอซีที จึงประเมินว่าจะได้รับผลดีจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ทำให้มีโอกาสได้รับงานต่อเนื่อง โดยคาดการณ์กำไรปี 2564-2565 เติบโตเฉลี่ยปีละ 84.6%

บล.เอเชีย พลัส มองว่า JR เป็นผู้รับเหมาเชี่ยวชาญทั้งไฟฟ้า และไอซีที ประสิทธิภาพกำไรโดดเด่น และสามารถชนะงานใหม่ต่อเนื่อง พร้อมแล้วที่จะยกระดับการเติบโตด้วยเงิน IPO ที่จะใช้สนับสนุนการส่งมอบงานที่มี และงานใหม่จำนวนมากจากโครงการลงทุนระยะยาว คาดจะเป็นแรงส่งกำไรปี 256 4-2565 เติบโตเฉลี่ย 84.6% ต่อปี

ฝ่ายวิจัย เอเชีย พลัสระบุอีกว่า ปัจจุบัน JR คว้างานใหญ่คืองานรื้อสายไฟฟ้าอากาศลงดินเส้นทางรถไฟฟ้า มี Backlog สูง 6.38 พันล้านบาท บวกกับคาดจะมีการลงทุนต่อเนื่อง รวมถึงงานรับเหมาไอซีทีที่ในอนาคตที่แทรกเข้ามาส่วนหนึ่งหลายอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนมากขึ้น จึงเตรียมระดมทุน IPO เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ

ประเมินว่าจุดเด่นของ JR อยู่ที่กำไรเติบโตก้าวกระโดดปี 2564 ที่ 223.9% เทียบกับกลุ่มที่ฝ่ายวิจัยใช้(รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาไอซีทีและรถไฟฟ้า) เฉลี่ย 73.3% แต่ด้วยธุรกิจที่เล็กกว่า จึงกำหนดมูลค่าหุ้นปี 2564 ยึดพี/อี เรโชปี 2564 ที่ 20 เท่า ใกล้ค่าเฉลี่ย มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 7.4 บาทต่อหุ้น

ด้านบล.โนมูระ พัฒนสิน มองว่าหุ้น JR มีความน่าสนใจ เพราะมี Backlog สูงกว่า 6 พันล้าบาท รองรับการเติบโตถึงปี 2565 และยังมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติม ขณะที่ผลดำเนินงานปี 2563-2565 มีแนวโน้มเติบโตเด่นเฉลี่ย 78% ต่อปี, บริหารต้นทุนงานได้ค่อนข้างดี ทำให้รักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ที่ 15-18% และมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ประกอบกับหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น คาดว่าจะมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการได้งานเพิ่ม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

นอกจากนี้มองว่า JR รับผลดีจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ทำให้มีโอกาสได้รับงานต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทมีประสบการณ์ในงานรับเหมาเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดินทั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ทำให้คาดว่าบริษัทมีโอกาสได้รับงานเพิ่ม จากแผนของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าต่างๆ ของรฟม.

ฝ่ายวิจัยโนมูระ พัฒนสิน ได้ประเมินราคาพื้นฐานของปี 2564 อยู่ที่ 7.40 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ JR ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้นคิดเป็น 26.32% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Wed Nov 18, 2020 10:47 am

JR เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 5.50 บาท เสนอขาย 20, 23-24 พ.ย.นี้

ทันหุ้น-บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ระบุในแบบไฟลิ่งว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 5.50 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 20 และ 23-24 พ.ย. 2563 ซึ่งหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

JR ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท

โดยหุ้น IPO ที่เสนอขาย จะแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 184 ล้านหุ้น และหุ้นอีกจำนวน 16 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ มีมูลค่าการเสนอขายรวม 1,100 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1,062.55 ล้านบาท ภายในปี 2566pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Wed Nov 18, 2020 10:48 am

JR ปิดโรดโชว์หาดใหญ่-เชียงใหม่-กทม.ฉลุย! ปลื้มนลท.ตอบรับดีเกินคาด

ทันหุ้น –JR ปิดโรดโชว์หาดใหญ่-เชียงใหม่-กทม.ฉลุย ปลื้มนักลงทุนตอบรับดีเกินคาด เข้าฟังข้อมูลแน่น สะท้อนความสนใจและเชื่อมั่นธุรกิจมีแนวโน้มดีเติบโตมั่นคง มั่นใจช่วงเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ และเข้าเทรดจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า ผลการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่หาดใหญ่-เชียงใหม่-กทม. ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบรับจากนักลงทุนออกมาดีมาก เนื่องจาก JR ถือเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร ผู้บริหารมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 26 ปี

รวมทั้งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี Backlog ที่รอรับรู้รายได้กว่า 6,000 ล้านบาท จึงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการเติบโตจากนโยบายการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในธุรกิจ ICT และพลังงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เชื่อว่าผลจากการโรดโชว์ทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อหุ้น JR มากขึ้น และคาดว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้นน่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR กล่าวว่าโรดโชว์ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูล สะท้อนว่า นักลงทุนมีความสนใจในธุรกิจ ซึ่งมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และมองเห็นถึงศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้นสามารถเข้าประมูลงานได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดัน รายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

"ผลจากการโรดโชว์ต่อนักลงทุนทุกพื้นที่ทั้ง หาดใหญ่-เชียงใหม่-กทม.ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะกระแสการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก โดยให้ความสนใจสอบถามข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของบริษัท ทำให้มั่นใจว่าวันเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน" นายจรัญกล่าว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 929.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.86% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ637.06 ล้านบาท ในขณะที่ กำไรสุทธิอยู่ที่ 63.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 56.25% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.76 ล้านบาท และ ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้อยู่ถึง 6,169.50 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน JR มีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้-กำไรให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นในอนาคตpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Wed Nov 18, 2020 10:50 am

JRเคาะราคาขายสัปดาห์นี้ ระดมทุนอัพแกร่งดันงบโต


ทันหุ้น - JR จ่อเคาะราคา IPO สัปดาห์นี้ หวังระดมทุนเสริมแกร่งระยะยาว คาดเข้าเทรด SET สิ้นพฤศจิกายน 2563 บิ๊ก "จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ " อวด Backlog ในมือกว่า 6.16 พันล้านบาท กินยาวปี 2566หนุนผลงานโตต่อเนื่อง แถมโชว์งบ 9 เดือนปีนี้กำไรพุ่ง 56.25%

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมสรุปราคาขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้นของ JR ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เกินวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563รวมทั้งดำเนินการแต่งตั้งผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น JR และผู้รับประกันการจัดจำหน่ายร่วมในวันดังกล่าวเช่นเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน JR มีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% โดย IPO ดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นการเสนอขายให้กับประชาชนทั้วไป จำนวน 184 ล้านหุ้น และที่เหลือจำหน่ายให้กับทางผู้บริการและพนักงานของ JR ซึ่งหากจำแนกเฉพาะในส่วนของ IPO ที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนั้นจะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบันในสัดส่วนราว 40-45%ซึ่งน่าจะสามารถเปิดจองซื้อได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563และน่าจะสามารถดำเนินการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่หาดใหญ่-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ นั้นได้ผลตอบรับจากนักลงทุนออกมาดีมาก เนื่องจาก JR ถือเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร ผู้บริหารมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 26 ปี รวมทั้งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

ด้านนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR กล่าวว่า จากการที่มีผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูล สะท้อนว่า นักลงทุนมีความสนใจในธุรกิจ ซึ่งมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และมองเห็นถึงศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว จะทำให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้นสามารถเข้าประมูลงานได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดัน รายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

"การโรดโชว์ต่อนักลงทุนทุกพื้นที่ทั้ง หาดใหญ่-เชียงใหม่-กทม.ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะกระแสการตอบรับจากนักลงทุนดีมาก โดยให้ความสนใจสอบถามข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของบริษัท ทำให้มั่นใจว่าวันเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน" นายจรัญกล่าว

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ทางบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้น และยังน่าจะกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตได้อย่างโดดเด่นในอนาคต

อวดBacklogกินยาวปี66

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษํทยังมีงานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้กว่า 6.16 พันล้านบาท ซึ่งคาดน่าจะสามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566ซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตจากนโยบายการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในธุรกิจ ICT และพลังงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เชื่อว่าผลจากการโรดโชว์ทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อหุ้น JR มากขึ้น และคาดว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้นน่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคึกคัก

กำไรโต56.25%

ขณะเดียวกันล่าสุดภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 929.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.86% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 637.06 ล้านบาท ในขณะที่ กำไรสุทธิอยู่ที่ 63.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 56.25% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.76 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37517
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: JR

Posts by pakapong_u » Wed Nov 18, 2020 2:36 pm

`เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ(JR)`เคาะราคาไอพีโอ 5.50 บ. เปิดจอง 20-24 พ.ย.นี้

  "เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยูฯ(JR)"เคาะราคาไอพีโอที่ 5.50 บาท/หุ้น จอง 20-24 พ.ย. พร้อมเทรด 30 พ.ย.นี้ แย้มอยู่ระหว่างประมูลงาน 400-800 ลบ. หวังได้ 50% ขึ้นไป ตุน Backlog เพิ่มจากสิ้น Q3/63 อยู่ที่ 6.16 พันลบ.อนาคตมีงานรอประมูลอีกเพียบระดับพันลบ.

  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหนำยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์. ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยในงานเซ็นสัญญาผู้จัดจำหน่ายว่า กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 5.50 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้น เปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20 และ 23-24 พ.ย. 63 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ เข้าเทรดในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

  สำหรับจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าว แบ่งเป็นประชาชนจำนวน 100 ล้านหุ้น สถาบัน 84 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท จำนวน 16 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกัน โดยการกำหนดราคาหุ้นดังกล่าว มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งมีราคาในช่วง 5.20-5.50 บาท โดยกลุ่มสถาบันให้ความสนใจเข้าจองหุ้นมากกว่าจำนวนที่จัดสรรให้ ระดับราคาดังกล่าวเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่การโรดโชว์กับนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากราคา IPO หากคิด P/E ในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 7.7-7.8 เท่า

  ด้านนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) JR เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือที่ลงนามสัญญาแล้ว (Backlog) สิ้นไตรมาส 3/63 อยู่ที่ประมาณ 6,169.53 ล้านบาท จะทยอยรับในไตรมาส 4 ปีนี้อีกประมาณ 320 ล้านบาท ปีหน้าประมาณ 2,200 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ถึงปี 66

  นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างประมูลงานอีกประมาณ 400-800 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังจะรับงานได้ประมาณ 50% ขึ้นไป โดยจะทยอยรู้ผลตั้งแต่ไตรมาส 3/63 เป็นต้นไป และในอนาคตบริษัทยังมีงานจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก อาทิ งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู , โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซื้อมีมูลค่าระดับพันล้านบาทที่บริษัทสามารถเข้าประมูลได้

  "ราคาจะเหนือจองมั้ยไม่รู้ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่เรามั่นใจในตัวพื้นฐานบริษัทเราว่ามีศักยภาพ และแข็งแกร่ง ซึ่งในอนาคตยังมีงานที่รอให้เราเข้าประมูลอีกมากทั้งภาครัฐและเอกชน " นายจรัญกล่าว

  JR เซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายคือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 10 แห่ง ด้วยกันประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)User avatar
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2476
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: JR

Posts by IndyVI » Thu Nov 19, 2020 12:18 am

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO : JR

https://youtu.be/2MzgiHp-qr8

phpBB [video]

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #


JUPERJOE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 134
Joined: Fri Sep 07, 2012 10:27 am

Re: JR

Posts by JUPERJOE » Sat Nov 21, 2020 10:32 pm

phpBB [video]JUPERJOE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 134
Joined: Fri Sep 07, 2012 10:27 am

Re: JR

Posts by JUPERJOE » Mon Nov 23, 2020 6:25 pm

phpBB [video]JUPERJOE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 134
Joined: Fri Sep 07, 2012 10:27 am

Re: JR

Posts by JUPERJOE » Thu Nov 26, 2020 11:35 am

phpBB [video]Post Reply