นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านในการได้รับมาตรฐานสูงสุดในด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าทำธรุกรรมใดๆ ผ่านทางแอปพลิชันของเรา ดังนั้น ข้อมูลของผู้ใช้ที่ให้แก่สมาคมฯจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เท่านั้น สมาคมฯจะดำเนินมาตรการและขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องและปราศจากการอนุญาตล่วงหน้าของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างจะใช้บังคับกับบัญชีสมาคมฯ ของท่านและข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้
1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกคน ผู้ใช้จะถูกเรียกให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่เราต้องการ (ข้อมูลที่ต้องการ) เพื่อให้ระบบได้ทำการดำเนินการต่อไป
1.2 โปรดรับทราบว่าเว็บไซต์นี้ มีการโฆษณาและการเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์อื่นๆ และวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นอาจแตกต่างจาก สมาคมฯ ด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ เพราะ สมาคมฯ ม่สามารถรับรองเนื้อหาหรือการดำเนินการตามที่ประกาศโดยเว็บไซต์นั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเว็บไซต์เหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ประกาศไว้โดยเว็บไซต์เหล่านั้น
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ผู้ใช้มีสิทธิส่วนตัวเหนือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดย สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลในบัญชีของท่านแก่คู่สัญญาภายนอกนอกเหนือจากพนักงานที่ได้รับอำนาจ
2.2 สมาคมฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น สำหรับการติดต่อ การบริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดหาข้อมูล และแบบสอบถามหรือการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสมาคมฯ
2.3 สมาคมฯจะไม่มีทางที่จะขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่คู่สัญญาภายนอกโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของผู้ใช้ เว้นแต่กรณีตามที่กฎหมาย ศาล หรือเจ้าหน้าที่กำหนด
2.4 สมาคมฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น


Back to previous page