Search found 4 matches

by maestro
Sun May 06, 2012 12:56 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: ค่าความนิยมและกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
Replies: 22
Views: 12717

Re: ค่าความนิยมและกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ

ขอสอบถามเกี่ยวกับรายการส่วนเกินระหว่างราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มา และรายการผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้ควบคุมเดียวกัน (ในงบของ ivl) ว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอย่างไร และมีการบันทึกในงบการเงินอย่างไรครับ ขอบคุณครับ