Search found 201 matches

by INDEPENDENT82
Sun Jun 15, 2014 9:57 pm
Forum: Asking Staff
Topic: +จะโพสรูปต้องทำอย่างไรครับ+
Replies: 270
Views: 46884

Re: +จะโพสรูปต้องทำอย่างไรครับ+

จากบทวิเคราะห์ของ Trinity Research ครับ
by INDEPENDENT82
Sun Jun 15, 2014 9:54 pm
Forum: Asking Staff
Topic: +จะโพสรูปต้องทำอย่างไรครับ+
Replies: 270
Views: 46884

Re: +จะโพสรูปต้องทำอย่างไรครับ+

จากบทวิเคราะห์ของ Trinity Research ครับ
by INDEPENDENT82
Tue Feb 05, 2013 10:08 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 05 ก.พ. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 14 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Thu Jan 31, 2013 10:16 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 20 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Wed Jan 30, 2013 9:04 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 30 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 28 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Tue Jan 29, 2013 8:50 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 16 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Mon Jan 28, 2013 7:48 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 27 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Fri Jan 18, 2013 11:20 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 18 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 28 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Tue Jan 15, 2013 7:37 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 25 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Fri Jan 11, 2013 9:07 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 28 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Wed Jan 09, 2013 10:03 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 09 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 09 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 18 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Tue Jan 08, 2013 10:33 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 08 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 08 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 29 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Mon Jan 07, 2013 10:06 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 07 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 07 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 24 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Fri Jan 04, 2013 8:14 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 04 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 04 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 37 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Thu Jan 03, 2013 10:32 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 03 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 23 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Wed Jan 02, 2013 11:00 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 02 ม.ค. 2556 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 02 ม.ค. 2556 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 31 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Fri Dec 28, 2012 7:12 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 15 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Thu Dec 27, 2012 9:42 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 33 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Wed Dec 26, 2012 11:19 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 26 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Tue Dec 25, 2012 9:41 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 25 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 15 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Mon Dec 24, 2012 10:17 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 24 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Fri Dec 21, 2012 10:22 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 19 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...
by INDEPENDENT82
Wed Dec 19, 2012 9:44 pm
Forum: Value Investing
Topic: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน
Replies: 2737
Views: 570052

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2555 เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2555 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | ทั้งหมด 23 รายการ ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ สัมพันธ์ * ประเภท หลักทรัพย์ วันที่รับเอกสา...