Search found 1 match

by glowing star
Wed May 06, 2015 3:50 pm
Forum: ความรู้งบการเงิน
Topic: หัดรู้เรื่อง งบการเงิน
Replies: 157
Views: 53216

Re: หัดรู้เรื่อง งบการเงิน

รบกวนถาม จากตัวอย่างงบการเงิน งบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน สอบทาน สอบทาน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน ปี 2556 2555 2556 2555 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (110,986) 141,976 (183,062) 193,970 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.058) 0.186 (0.096) 0.254 ต่อหุ้น (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เ...